Oudergeledingen en medezeggenschap

Ouderbetrokkenheid – helpen en meedenken op school
De basisschooltijd vormt een belangrijke periode in de ontwikkeling van het kind. In deze acht jaren wordt een belangrijke basis gelegd voor het verdere leven. Daarom is het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij het onderwijs. Dat kan betekenen dat ouders meedoen aan allerlei schoolse activiteiten, maar ook dat ze daadwerkelijk meedenken over het beleid van het schoolbestuur en management en over de gang van zaken op school.

Schoolkring
De schoolkring is een klankbordgroep van ouders waarmee de school het schoolbeleid bespreekt.

De kring heeft daarbij een signalerende, adviserende en meedenkende rol. Onderwerpen als onderwijs, onderhoud, financiën en algemene schoolzaken staan op de agenda. Binnen de schoolkring functioneert de medezeggenschapsraad als formeel orgaan dat het beleid op schoolniveau voorziet van advies en/of instemming. De medezeggenschapsraad bevordert de openheid en het overleg tussen alle geledingen in de school en is een schakel tussen de ouders, schoolleiding en bestuur. De MR-leden zijn tevens lid van de schoolkring. De MR van onze school bestaat uit 4 leden: 2 leden gekozen uit en door het team en 2 leden gekozen uit en door de ouders. De zittingstermijn is 3 jaar.

De schoolkring komt voort uit de schoolcommissie die in het verleden als ‘verlengstuk’ van het centrale bestuur functioneerde.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
De vereniging Fiers heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad die uit twintig leden bestaat: van elke school één ouderlid en één personeelslid uit de medezeggenschapsraad van de tien aangesloten scholen. De GMR toetst en weegt het beleid van de vereniging.

Leden schoolkring:
Marjon Renting                 (voorzitter)
Willemijn Trip                    (secretaris)
Margreet Wijnbergen
Rudolf Mud
Thalita Lanjouw


Leden medezeggenschapsraad (MR):
Inge van derLeij               (namens de ouders)
Harmen Weuring             (namens de ouders)
Brenda Elzen                    (namens het personeel)
Ada van Breevoort         (namens het personeel)

De leden van de medezeggenschapsraad zijn ook lid van de schoolkring

Activiteitencommissie
De activiteitencommissie (AC) bestaat uit een a2antal ouders en een leerkracht en organiseert en helpt bij allerlei activiteiten, zoals schoolreisjes, schoolfeest, vieringen, sportactiviteiten, Sinterklaas en musical. Daarnaast draagt zij zorg voor de organisatie van het ophalen van oud papier en de verspreiding van onze schoolkrant “Spuit 11”. Bij een aantal activiteiten wordt ook een beroep gedaan op de groepsouders.

Leden activiteitencommissie:
Annet Hordijk                    (voorzitter)
Luciënne Warmolts          (secretaris)
Annette Hunse                   (penningmeester)
Karin van Meurs
Eesje Lanning
Inge Kasper
Jeanet Schepers
Marlon Scholten              (namens het personeel)