Opvang en overblijven

Buitenschoolse opvang
Fiers heeft een contract gesloten met de Stichting Kinderopvang Drieluik te Oosterhesselen waarin de voor- en naschoolse opvang is geregeld volgens het ‘makelaarsmodel’. De school heeft de opvang uitbesteed aan een professionele organisatie. Kinderopvang is mogelijk in de instelling aan de Batingestraat, in de buurt van onze school. Gastouderopvang is ook mogelijk. Meer informatie hierover is op school verkrijgbaar. 

Overblijven
Kinderen kunnen in de middagpauze overblijven tegen contante betaling. Betaling kan per keer, per week of per periode (strippenkaart mogelijk). De tarieven zijn zo laag mogelijk en kostendekkend. Het overblijven wordt verzorgd door een aantal ouders, waarvan één ouder overblijfcoördinator is. Als de overblijfgroep groter is dan 15 kinderen, zijn er altijd twee ouders als begeleider aanwezig.

Van de inkomsten worden de overblijfkrachten, het spelmateriaal e.a. voorzieningen betaald.

Het is wel de vraag of we dit in de toekomst tegen het huidige lage bedrag kunnen blijven aanbieden.

Voor het overblijven hanteren we een overblijfprotocol dat op school ter inzage is. Dit protocol is een schoolgebonden uitwerking van het VPCBO-beleidskader voor tussenschoolse opvang. De afspraken worden jaarlijks geëvalueerd en minimaal eenmaal per jaar staat het overblijven op de agenda van teamvergadering.