Schoolinformatie

Goed onderwijs moet!
Op CBS de Fontein staan we voor goed onderwijs. De kwaliteit is meetbaar en we laten de resultaten graag zien. We leggen verantwoording af naar onze vereniging (Fiers), naar de Inspectie van het Onderwijs, naar de medezeggenschapsraad en uiteraard ook naar de ouders.

Informatie voor ouders
Ouders ontvangen jaarlijks een activiteitenkalender waarin de data van activiteiten en praktische informatie staat. Alle schoolse zaken die jaarlijks niet of nauwelijks veranderen staan in onze schoolgids. Elke twee weken ontvangen ouders/verzorgers op donderdag of vrijdag een nieuwsbrief met daarin de actuele zaken en onderwerpen. Ook wijzigingen in de jaarkalender worden daarin vermeld.

Schoolplan en jaarplan
Binnen de kaders van het strategisch beleidsplan van de VPCBO Coevorden stelt de directie in overleg met het team het schoolplan op. Het beschrijft onze kwaliteit, missie en visie en de daaraan gekoppelde doelen voor de periode 2015-2019. Het functioneert daardoor als verantwoordingsdocument naar de overheid, het bevoegd gezag en de ouders/verzorgers. Zo laten we zien wat we beloven en doen.  Het is ook een planningsdocument, waarin we aangeven wat we willen verbeteren.

Op basis van het schoolplan stellen we jaarlijks een jaarplan op. In het jaarverslag zullen we steeds terugblikken, of de gestelde verbeterdoelen gerealiseerd zijn. Op deze wijze geven we vorm aan een cyclus van plannen, uitvoeren en evalueren.