Identiteit

Christelijke grondslag
Christelijk onderwijs is gebaseerd op de navolging van Jezus en heeft tot doel het kind te begeleiden en stimuleren op weg naar volwassenheid. Bijbelse verhalen en de Bijbelse waarden inspireren ons en geven richting aan de begeleiding en de ontwikkeling van kinderen.

De Bijbel functioneert niet alleen als leesboek, maar vooral als leefboek. Door onze school naar Christus te noemen geven we aan dat we Hem in onze omgang, opvoeding en onderwijs willen volgen.

Christelijk onderwijs bevordert:

  • dat kinderen zich ontwikkelen met aandacht voor eigenheid,
  • dat kinderen leren deelnemen aan gemeenschappelijke verbanden waarin mensen samen en met respect voor ieders eigenheid en creativiteit, tot hun recht komen.
  • een kritische houding voor wat waar of onwaar, recht of onrecht, goed of kwaad is.

Vormend onderwijs
De maatschappij van nu is vaak anders dan die Jezus voorstaat. Mensen behandelen elkaar niet altijd als gelijkwaardig, er wordt gediscrimineerd en onderdrukt. In de school komt dit onrecht aan de orde. We leren een kind als verantwoordelijk schepsel goed om te gaan met zichzelf en met anderen, ongeacht sekse, ras milieu, afkomst of overtuiging. De basis daarvoor is respect. Bij lessen over burgerschap en sociale integratie richten we ons hierop. Als christelijke basisschool leggen we de basis voor het vervolg onderwijs, maar vormen de leerlingen ook op hun weg naar volwassenheid.

Meningvormend onderwijs
We blijven in ons onderwijs niet steken bij de vragen:

  • Wat is het?
  • Hoe komt het?

Maar we gaan verder met:

  • Wat vind ik daarvan?
  • Wat doe ik daaraan?

Kinderen leren zo hun eigen mening vormen en luisteren naar die van de ander. We leggen verbinding tussen de levensbeschouwelijke uitgangspunten en de pedagogische opdracht. Daarom zijn we steeds op zoek naar de samenhang tussen de levensbeschouwelijke en pedagogisch/didactische identiteitskenmerken van onze school. We bezinnen ons op de thema’s van de godsdienstmethode ‘Trefwoord’ en op de consequenties daarvan voor de sociaal-emotionele begeleiding van de kinderen.

Pedagogische en sociale veiligheid:
School en ouders/verzorgers zorgen samen voor een veilige leeromgeving voor de kinderen. Dit betekent dat we in omgang met elkaar respect tonen in gedrag en taalgebruik. De afgesproken omgang- en gedragregels worden regelmatig besproken in de groep. Bijbelse waarden en normen spelen hierbij een belangrijke rol.