Oudergeledingen en medezeggenschap

Ouderbetrokkenheid – helpen en meedenken op school
De basisschooltijd vormt een belangrijke periode in de ontwikkeling van het kind. In deze acht jaren wordt een belangrijke basis gelegd voor het verdere leven. Daarom is het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij het onderwijs. Dat kan betekenen dat ouders meedoen aan allerlei schoolse activiteiten, maar ook dat ze daadwerkelijk meedenken over het beleid van het schoolbestuur en management en over de gang van zaken op school.

Schoolkring
De schoolkring is een klankbordgroep van ouders waarmee de school het schoolbeleid bespreekt.

De kring heeft daarbij een signalerende, adviserende en meedenkende rol. Onderwerpen als onderwijs, onderhoud, financiën en algemene schoolzaken staan op de agenda. Binnen de schoolkring functioneert de medezeggenschapsraad als formeel orgaan dat het beleid op schoolniveau voorziet van advies en/of instemming. De medezeggenschapsraad bevordert de openheid en het overleg tussen alle geledingen in de school en is een schakel tussen de ouders, schoolleiding en bestuur. De MR-leden zijn tevens lid van de schoolkring. De MR van onze school bestaat uit 4 leden: 2 leden gekozen uit en door het team en 2 leden gekozen uit en door de ouders. De zittingstermijn is 3 jaar.

De schoolkring komt voort uit de schoolcommissie die in het verleden als ‘verlengstuk’ van het centrale bestuur functioneerde.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
De vereniging Fiers heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad die uit twintig leden bestaat: van elke school één ouderlid en één personeelslid uit de medezeggenschapsraad van de tien aangesloten scholen. De GMR toetst en weegt het beleid van de vereniging.

Leden schoolkring:

 • Tahlita Lanjouw           ( voorzitter)
 • Willemijn Trip               (secretaris)
 • Alexandra Remmerde
 • Rudolf Mud
 • Harmen Weuring
 • Wendie Ottens

Leden medezeggenschapsraad (MR):

 • Kyra Mud                           (namens de ouders)
 • Harmen Weuring             (namens de ouders)                                                                                                                                                                                                     
 • Brenda Elzen                    (namens het personeel)                                                                                                                                                                                                   
 • Janine Westerhof           (namens het personeel)

De leden van de medezeggenschapsraad zijn ook lid van de schoolkring

Activiteitencommissie
De activiteitencommissie (AC) bestaat uit een aantal ouders en een leerkracht. De AC organiseert zelf en helpt bij allerlei activiteiten, zoals schoolreisjes, schoolfeest, vieringen, sportactiviteiten, Sinterklaas en de musical. Daarnaast draagt zij zorg voor de organisatie van het ophalen van oud papier.

Leden activiteitencommissie:

 • Karin Koers                         (voorzitter)
 • Inge Kasper                        (secretaris)
 • Ard Remmerde                  (penningmeester)
 • Annette Hunse
 • Linda Lanting
 • Patricia Bos
 • Petra Koek
 • Geja Oortwijn
 • Marieke Nijboer                 (namens het personeel)