Onderwijsaanbod

Steeds breder onderwijsaanbod
Kinderen komen op school en beginnen al spelend te leren. In de onderbouw gaat dat bij ons volgens het principe van ‘spelen en werken in hoeken’. Nadat ze in groep 3 zijn begonnen met het aanvankelijk lezen, wordt het onderwijsaanbod steeds breder. Waar mogelijk geven we vakken in samenhang.

Kerndoelen behalen
De wet geeft wat kinderen moeten leren en wat de kerndoelen zijn. Uiteraard voldoen we met ons onderwijs aan de kerndoelen. De wijze waarop dit gebeurt, is omschreven in ons schoolplan. We reserveren ongeveer de helft van de leertijd voor taal-, lees-, schrijf- en rekenactiviteiten.

De vakgebieden op onze school:

 • Taal
 • Lezen
 • Schrijven
 • Rekenen en wiskunde
 • Engels (ook in groep 5 en 6)
 • Wereldverkenning, met aandacht voor aspecten als:
  • aardrijkskunde
  • geschiedenis
  • biologie en natuurkunde
  • geestelijke stromingen
  • maatschappelijke verhoudingen en staatsinrichting
  • sociale redzaamheid en verkeer
  • gezond gedrag, burgerschap en integratie
  • Spel en beweging
  • Expressie
  • Muziek
  • Godsdienstige vorming 

Zorgvuldig gekozen moderne methodes 
Voor veel van de vakgebieden taal, rekenen, lezen en schrijven gebruiken we vanaf groep 3 moderne methodes en voor de kleuters bronnenboeken en ontwikkelingsmaterialen. De methodes worden planmatig geëvalueerd en vervangen. Aangezien een nieuwe methode moet passen bij de uitgangspunten en doelen van ons onderwijs, doen we uitgebreid onderzoek en navraag voordat we een methode aanschaffen.

Elk kind is uniek
Wij zien elk kind als een uniek schepsel met eigen aanleg, ontwikkeling, mogelijkheden en interesses. We stemmen ons onderwijs zo goed mogelijk af op deze individueel bepaalde kenmerken. We laten ons onderwijs aansluiten bij de aanleg, ontwikkeling en mogelijkheden van het kind. Onderwijs op maat zorgt ervoor dat het kind tot zijn recht komt.

Aansluiten bij de belangstelling
We sluiten aan bij de belangstelling van de kinderen. Bij het werken met thema’s en projecten kijken we of het de kinderen aangaat, wat ze kunnen ontdekken en welke antwoorden ze kunnen vinden. We scheppen daarbij zoveel mogelijk situaties en bieden materialen aan waardoor de kinderen geprikkeld worden tot het opdoen van nieuwe ervaringen.

Helpen bij bewuste meningsvorming
We helpen de kinderen bij een bewuste meningsvorming. Door kring- en groepsgesprekken leren we de kinderen zich kritisch te oriënteren op de maatschappij. We dagen hen uit hun mening te verwoorden of te verbeelden.

Wereldverkenning
Ons wereldoriënterend onderwijs wordt in de onderbouw in projectvorm gegeven. Onderwerpen worden door de kinderen, door de leerkrachten, en de methoden ingebracht. De actualiteit en de belangstelling van de kinderen komen veel aan bod. In de bovenbouw maken we gebruik van de nieuw aangeschafte methoden. zoals ‘Meander’, Brandaan’ en ‘Naut’. Daarnaast zijn er groepsdoorbrekende en vakoverstijgende projecten. Kinderen maken werkstukken en houden spreekbeurten

We leren de leerlingen vaardigheden om informatie te verwerven, te beoordelen en te verwerken, evenals beleving en keuzes maken. Het vergroot hun betrokkenheid bij het leren. In alle groepen hebben we de beschikking over computers en digiborden. Het gebruik hiervan wordt steeds meer een geïntegreerd deel van ons onderwijs. 

Natuur- en milieueducatie (NME):
Natuur- en milieueducatie is onderdeel van onze wereldverkenning. We maken kinderen bewust van de natuurlijke leefwereld. Elk jaar doen we een schoolbreed project over thema’s als vlinders, energie, bloemen, afval. Het project wordt meestal afgesloten met een kijkavond voor de kinderen en hun (groot)ouders.

Creativiteit:
Creativiteit is niet alleen aangeboren, maar kan ook worden ontwikkeld. Het ontwikkelen van creativiteit in ruimere zin omvat in ieder geval alle vakgebieden. Aspecten hiervan zijn:

 • zelfontdekkend bezig zijn
 • het toepassen van kennis
 • komen tot eigen oplossingen
 • vaardigheden in uiteenlopende situaties
 • experimenteren
 • het ontwikkelen van creativiteit tijdens expressie. 

Creativiteit is belangrijk omdat:

 • ieder kind op eigen manier en niveau creatief is en hiervoor ruimte moet krijgen,
 • kinderen er van houden,
 • kinderen zo op allerlei manieren zichzelf en de wereld ontdekken,
 • ze vele vormen van schoonheid en expressie leren kennen. 

Op onze school is daarom veel tijd voor expressie, zoals tekenen, schilderen, toneel, musical, muziek en handenarbeid. Op de woensdagen van 11.15 - 12.15 uur is het 'creatijd’ voor de kinderen van groep 5 t/m 8. Kinderen kiezen uit de aangeboden mogelijkheden hun favoriete onderwerp en worden ingedeeld bij de activiteit van hun eerste, tweede of derde keuze. 

Verkeersproef voor leerlingen van groep 7/8
Eens in de twee jaar, meestal in april, doen de kinderen van groep 7/8 mee aan de verkeersproef. De proef bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte, waarbij wordt gekeken hoe kinderende regels toepassen.

Keuzetijd
Op ons lesrooster is ook plaats ingeruimd voor keuzetijd. De kinderen kunnen uit een breed aanbod hun eigen activiteiten kiezen. We geven kinderen hiermee het gevoel dat ze zichzelf mogen zijn en dat wat hen na aan het hart ligt wordt geaccepteerd. Er zijn afspraken gemaakt waarbinnen deze keuzeactiviteiten moeten plaatsvinden. We willen keuzetijd steeds meer integreren in de expressie-, sport- en wereldverkenningsactiviteiten.