Passend onderwijs voor scholen FIERS

Passend Onderwijs
Op 1 augustus 2014 werd de wet Passend Onderwijs van kracht. Kernpunten uit deze nieuwe wet zijn dat:

  • reguliere en speciale scholen samenwerken op het gebied van ondersteuning aan leerlingen;
  • scholen zorgplicht hebben (de school waar de leerling schriftelijk is aangemeld dient te zorgen voor een passende plek indien er sprake is van zeer specifieke onderwijsbehoeften van een kind);
  • scholen en gemeenten / jeugdhulpverlening werken samen aan de integrale ondersteuning aan leerlingen vanuit onderwijs en zorg;
  • er minder regelgeving vanuit Den Haag komt, maar dat er meer in de eigen regio kan worden geregeld;

Samenwerkingsverband en subregio
De school van uw kind maakt deel uit van het schoolbestuur Fiers. De tien scholen van onze Schoolvereniging vallen onder één samenwerkingsverband  (swv) passend onderwijs, namelijk
swv 23-04 Samenwerkingsverband ‘Veld Vaart en Vecht’.

Het SWV Veld Vaart en Vecht heeft een eigen organisatiestructuur .  De schoolbesturen in dit  SWV werken nauw samen met de andere schoolbesturen uit de regio om optimale ondersteuning aan ieder kind te kunnen bieden en expertise met elkaar te delen.

Onderwijs, passend bij iedere leerling
Alle scholen binnen ons samenwerkingsverband  hebben met elkaar vastgesteld welke ondersteuning er tenminste op alle scholen geleverd wordt: de zogenaamde basisondersteuning. Daarnaast hebben alle scholen vastgesteld welke extra ondersteuning zij kunnen bieden aan leerlingen. De basis- en schoolspecifieke ondersteuning hebben scholen beschreven in hun schoolondersteuningsprofiel (sop). U kunt dit profiel opvragen bij uw huidige school of de school van uw keuze.

Is de school handelingsverlegen, met andere woorden kan de school niet voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van uw kind, dan wordt er allereerst binnen het bestuur of in de regio gezocht naar een externe deskundige die samen met de school andere mogelijkheden voor ondersteuning in kaart brengt. Nader onderzoek kan ook één van de adviezen zijn. In dit traject wordt er te allen tijde nauw samengewerkt met de ouders. Mochten extra interventies onvoldoende resultaat opleveren, waardoor de leerling op die school niet langer begeleid kan worden, dan dient de school een andere, beter passende plek te zoeken. Dat kan ook het speciaal (basis) onderwijs zijn.

Speciaal (basis)onderwijs
Voor een plaatsing in het speciaal onderwijs (*) moet de school, samen met u als ouders / verzorgers, een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij de Commissie van Advies/Toelaatbaarheid  van het samenwerkingsverband. Meer informatie over het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring vindt u op de website van het samenwerkingsverband (www.veldvaartenvecht.nl) of via de school.

Meer informatie voor ouders
Voor u als ouders geldt dat de scholen de belangrijkste informatiebron zijn als het gaat om Passend Onderwijs en extra ondersteuning aan uw kind. De school heeft dagelijks contact met de leerling en vervult daarmee in de ogen van het samenwerkingsverband een belangrijke rol in de adequate informatievoorziening aan ouders.

Op de website van ons samenwerkingsverband vinden ouders / verzorgers een apart tabblad met meer informatie over het ondersteuningsplan en de ondersteuningsprofielen van de verschillende scholen.

Andere informatie voor ouders is te vinden op:

Daarnaast is er het Steunpunt Passend Onderwijs, onderdeel van informatiepunt 5010. Hier kunnen ouders / verzorgers terecht met alle vragen over extra ondersteuning binnen het onderwijs. Het Steunpunt Passend Onderwijs is telefonisch bereikbaar via 5010: (0800) 5010 (vaste telefoon, gratis) of (0900) 5010 123 (€ 0,45 per gesprek + kosten mobiel), of via internet: www.5010.nl

Tot slot heeft iedere school een eigen intern begeleider (ib-er). Deze collega is in staat verdere vragen van u te beantwoorden over passend onderwijs op de school.

Download: Ondersteuningsstructuur 2021-2022

Download: Notitie werkwijze ondersteuningsstructuur Fiers