Absentie

Melding ziekte en absentie
Als een kind ziek is of om andere redenen niet op school komt, dan horen we dit graag vóór aanvang van de lessen. U kunt het mondeling meedelen aan de groepsleerkracht, telefonisch melden voor 8.30 uur of een briefje meegeven aan een broer of zus.

Schoolverzuim.
In de Leerplichtwet is vastgelegd dat ieder kind vanaf 5 jaar naar school moet. Het is de taak van de ouders ervoor te zorgen dat hun kind iedere dag naar school gaat en op tijd komt. Als een kind zonder melding afwezig is, wordt contact met de ouders opgenomen. Bij geregeld terugkerende absentie, wordt contact met de ouders opgenomen om dit te bespreken. Ouders kunnen door de leerplichtambtenaar worden aangesproken en er kan een proces-verbaal worden opgemaakt. De school is wettelijk verplicht om niet toegestaan verzuim te melden aan de leerplichtambtenaar.

Buitengewoon verlof
Soms zijn er omstandigheden waarvoor kinderen buitengewoon verlof krijgen. Hiervoor zijn regels opgesteld en deze gelden alleen als er sprake is van:

  • bepaalde religieuze feestdagen;
  • de onmogelijkheid in schoolvakanties met vakantie te gaan;
  • andere gewichtige omstandigheden, zoals een begrafenis, huwelijk van familie,
  • gezinsuitbreiding en verhuizing.

U kunt toestemming vragen met een formulier dat op school verkrijgbaar is. Hebt u dit formulier ingevuld en ingeleverd op school en u krijgt geen reactie dan kunt u ervan gaan dat het akkoord is.

Extra verlof voor vakantie
Volgens de leerplichtwet mag alleen buiten de officiële schoolvakanties vrij worden gegeven als door de aard van het beroep van een van de ouders het gezin niet ten minste twee weken tijdens de schoolvakanties met vakantie kan.

Tweede adres
We hebben een ‘tweede’ adres/telefoonnummer op school, waar uw kind terecht kan in geval van nood. Veranderingen in deze gegevens kunt u doorgeven aan de directeur of de groepsleerkracht.