Kwaliteit

Fundament voor later
Het onderwijs op CBS de Fontein is bestemd voor kinderen vanaf 4 jaar en telt 8 leerjaren, die de leerlingen in beginsel aaneensluitend kunnen doorlopen. Het onderwijs is zo ingericht dat het ook het fundament legt voor het volgen van aansluitend voortgezet onderwijs.

Doorgaande ontwikkeling
In de wet op primair onderwijs staat dat kinderen recht hebben op een doorgaande ontwikkeling. Dit betekent onder andere dat de leerinhouden en leermiddelen op elkaar zijn afgestemd.

Extra aandacht en zorg
Kinderen leren verschillend. Kinderen met een leerachterstand krijgen extra hulp in de groep en eventueel extra leerstof aangeboden. Leerlingen uit groep 5 t/m 8 die meerbegaafd zijn krijgen één dagdeel per week samen les bij “Manifesto”. Ook krijgen ze op onze school dan meer uitdaging door ‘compacten en verrijken’ voor rekenen en taal.

Kwaliteit
De Fontein staat voor goed onderwijs. We zijn op dit gebied constant in beweging. We evalueren methodes en werkwijzen en stellen waar nodig bij, zodat de kwaliteit van ons onderwijs voortdurend verbetert. De kwaliteitszorg is een systematisch en cyclisch proces. We werken met een gedigitaliseerd kwaliteitszorgsysteem om de kwaliteit in kaart te brengen, te borgen en waar nodig te verbeteren.

We richten ons daarbij op een aantal specifieke onderwijsdomeinen:

  • Identiteit, bestaande uit levensbeschouwelijke en pedagogische aspecten.
  • Onderwijsleerproces met richtpunten als: pedagogisch klimaat, didactisch handelen, leerstofaanbod, leertijd, leerlingenzorg.
  • Opbrengsten: vorderingen van de leerlingen.
  • Schoolcondities: contacten met ouders, inzet van middelen, overleg en communicatie, professionalisering, schoolleiding. 

Realisatie passend onderwijs
De komende jaren richten we ons op de verdere realisering van passend onderwijs. We gaan uit van:

  • Hulp- en ondersteuningsbehoefte van kinderen zijn leidend in ons onderwijs.
  • Kinderen worden voldoende uitgedaagd, passend bij hun niveau.
  • We werken met groepsoverzichten en groepsplannen.
  • Een bepaalde mate van keuzevrijheid is ingebouwd in ons onderwijs.
  • Kinderen werken (samen) zelfstandig en planmatig. 

Leerlingvolgsysteem
Om een goed beeld te krijgen van de mogelijkheden van leerlingen nemen we de toetsen van het Cito-leerlingvolgsysteem af. Bij leerlingen in groep 8 werken we de ‘plaatsingswijzer’ om de kinderen en hun ouders te adviseren over de keuze van een school voor voortgezet onderwijs.

Download: Kwaliteitszorg Fiers.