VisiE & MISSie

Missie:                               CBS De Fontein: De plek om je te ontwikkelen.

 

Visie:

 

 1. Elk kind is een uniek schepsel met eigen aanleg, ontwikkeling, mogelijkheden, en interesses en willen ons onderwijs daarbij laten aansluiten.
 2. We vinden het belangrijk de Christelijke normen en waarden uit te dragen.
 3. School, kind en ouders werken samen aan een veilige, gestructureerde leeromgeving.
 4. We vinden dat de school een veilige en fijne plek moet zijn waar iedereen gestimuleerd wordt zich te ontwikkelen.
 5. We vinden dat elk kind zijn talenten moet kunnen benutten. We gaan voor ontwikkeling van hoofd, hart en handen.
 6. Elk kind moet de kans krijgen zich te ontwikkelen tot een sociaal vaardig mens die zichzelf kan presenteren.

 

Om bovenstaande te realiseren organiseren we gedifferentieerd onderwijs met goede effectieve directe instructie en gevarieerde (coöperatieve) werkvormen waarbij kinderen zelfstandig en samen leren werken. Bij wereld oriënterende vakken  willen we steeds meer uitgaan van de principes van Meervoudige Intelligentie.

We hebben ’s morgens een open deur beleid voor de ouders, houden kwartiergesprekken, huisbezoeken, omgekeerde oudergesprekken, ouderavonden, open huis en presentaties van projecten. Ook zijn er contacten via klasbord en de twee wekelijkse nieuwsbrieven.

Voor het bevorderen van de sociale vaardigheden gebruiken we Trefwoord en KiVa.

We organiseren weekopeningen en maandsluitingen, de traditionele afbeelding cbs de fontein de plek om je te ontwikkelen.jpgvieringen en b.v.  ‘Fontein got talent’. 

Onze slogan is dan ook:   CBS De Fontein: de plek om je te ontwikkelen.

 

Visie op lesgeven

 

Lesgeven is de kern van het werk op school. We onderscheiden pedagogisch

en didactisch handelen, hoewel deze facetten natuurlijk onscheidbaar zijn.

Van belang is:    -   een open houding,

                               -   oog hebben voor het individu,

                               -   wederzijds respect,

                               -   een goede relatie waarin het kind zich gekend weet.

Belangrijke pedagogische uitgangspunten zijn:    -    zelfstandigheid,

                                                                                               -    eigen verantwoordelijkheid,

                                                                                               -    kritische kijk op de wereld en eigen handelen,

                                                                                               -    reflecterend vermogen,

                                                                                               -    samenwerken,

                                                                                               -    eigenaarschap van de kinderen bij het eigen leerproces.

Gelet op de didactiek vinden we de volgende zaken belangrijk:

 • interactief lesgeven, de leerlingen betrekken bij het onderwijs met o.a. coöperatieve werkvormen,
 • zorgen voor goede (effectieve directe) instructie,
 • onderwijs op maat; differentiëren in instructie ( zowel verlengde als verkorte instructie ) en leertijd,
 • hanteren van gevarieerde werkvormen,
 • kinderen leren zelfstandig werken en samenwerken,
 • mogelijkheden bieden om kennis op verschillende manieren te verwerven en verwerken.
 • mogelijkheid om groepsdoorbrekend te werken.

                              

Identiteit           

 

De Fontein is een kleine Protestants Christelijke basisschool die in een dorp staat waar men elkaar kent, waar je jezelf mag zijn en men betrokken op elkaar en de wereld om zich heen is.

De kinderen kunnen zich ontwikkelen in een veilige omgeving en een vertrouwde sfeer.

Normen en waarden als basis voor omgang met elkaar.

De aandacht voor levensbeschouwelijke vorming is verweven in ons onderwijs. We besteden structureel en expliciet aandacht aan geestelijke stromingen en zien een sterke relatie tussen levensbeschouwelijke vorming en sociaal-emotionele ontwikkeling. Leerlingen leren op de goede wijze met elkaar omgaan en respect hebben voor de mening en visie van anderen. Deze basis bepaalt de waarden en normen in de omgang met elkaar.

Iedereen is welkom.

Iedereen die zich thuis voelt bij onze manier van leren en werken is welkom. Dit geldt ook voor kinderen van ouders die geen christelijke achtergrond hebben, maar zich wel aangetrokken voelen tot onze manier van werken en omgaan met elkaar. Bij de keuze voor onze school gaan we ervan uit dat de ouders achter de visie, missie en identiteit staan en deze respecteren.

Samenleven.

Onze school bereidt kinderen voor op de maatschappij waarin ze zelf keuzes maken, verantwoordelijkheid nemen voor wat ze doen en samenwerken met anderen. Samen met de kinderen en hun ouders zoekt het team hierin een weg. Zo zorgen we ervoor dat kinderen het beste uit zichzelf halen, zelf leren beslissingen te nemen en zich leren presenteren.

 

Een prettig schoolklimaat.

Waar mensen samen zijn is het belangrijk dat er duidelijke afspraken zijn, zodat het voor iedereen een prettige omgeving is. We gebruiken hiervoor drie belangrijke regels:

- voorzichtig zijn met en zuinig zijn op de materialen, de school en de omgeving,

- samen spelen; samen delen,

- we bieden elkaar een helpende hand.