Meerbegaafdheid

Aangepast aanbod voor meer- en hoogbegaafde kinderen
Kinderen die de lesstof snel beheersten en waar sprake is van meerbegaafdheid hebben een aangepast aanbod nodig. De Fontein hanteert een protocol om te bepalen of een kind al dan niet meerbegaafd is, zodat ook deze groep kinderen zich optimaal kan ontwikkelen.

Extra uitdaging met ‘compacten en verrijken’
Op onze school wordt aan kinderen die een extra uitdaging nodig hebben via ‘compacten en verrijken’  de mogelijkheid geboden voor rekenen en taal extra uitdagende lessen en taken te maken.

Uitdaging in bovenschoolse plusklas 
In het schooljaar 2012/2013 is de Fiers gestart met een bovenschoolse plusklas (Manifesto) voor meerbegaafde kinderen uit de groepen 5 t/m 8. Dit is een uitbreiding van het aanbod op de negen scholen van de vereniging om aan de onderwijsbehoeften van alle kinderen te kunnen voldoen.

Manifesto wordt georganiseerd door een werkgroep. Als kinderen die aan de criteria voor Manifesto voldoen worden ouders daarvan door de eigen school op de hoogte gebracht. De kinderen die naar Manifesto gaan krijgen elke woensdagochtend les op CBS Dr. Picardt in Coevorden. De leerlingen werken dan op hun niveau aan projecten en thema’s. Zo worden ze uitgedaagd en gestimuleerd om te ‘leren leren’. Op de andere dagen kunnen ze op onze school ook verder werken aan de opdrachten die ze vanuit Manifesto krijgen.

Doelstellingen plusklas voor hoogbegaafde leerlingen:

 • Herkenning en erkenning van de kinderen onderling
 • Het omgaan met ontwikkelingsgelijken
 • Werken op hun eigen niveau
 • Tegemoetkomen aan hun zelfstandigheid
 • Uitdaging in werkopdrachten
 • Leren omgaan met faalervaringen en frustraties
 • Leren samenwerken met anderen
 • Leren structureren van het werk
 • Leerstof van een hogere moeilijkheidsgraad dan de reguliere leerstof
 • Meer uitdagende leerstof
 • Een hoger abstractieniveau
 • Complexere vraagstukken, combinaties van verschillende problemen
 • Vakgebieden in samenhang aanbieden
 • Variatie in aanbod
 • Aansluiten bij de interesse van de leerling

Voor meerbegaafde kinderen is er op vrijdagmiddag aandacht en ondersteuning bij het werken aan de Pittige Plustorens.