Aanmelding / Wennen op de nieuwe school

Kennismaken met de school
Wanneer u belangstelling heeft voor CBS de Fontein dan nodigen we u uit voor een gesprek. We nemen graag de tijd om ouders/verzorgers uitgebreid te informeren, hen rond te leiden door de school en hun vragen te beantwoorden. Aanmelden/inschrijven kan bij de directie of bij de leerkracht van groep 1.

Als ouders besluiten een kind naar De Fontein te laten gaan, dan mag het kind een aantal dagdelen kennismaken in de nieuwe groep. Zo kan het alvast een beetje wennen aan de kinderen en de leerkracht. De kennismakingsdagdelen zijn mogelijk vanaf de leeftijd van 3 jaar en 10 maanden.

Voor de instroom van kleuters hanteren we een stappenplan dat op school ter inzage ligt.

Wanneer het gaat om kinderen die van school wisselen door een verhuizing is er ook de mogelijkheid vooraf kennis te maken met de nieuwe groep en de leerkracht. 

Wennen op de nieuwe school
Bij de plaatsing van kleuters neemt de school een maand voor de eerste schooldag contact op met de ouders/verzorgers. In overleg met de leerkracht worden afspraken gemaakt over de dagdelen waarop het kind kan proefdraaien in de groep. Ouders mogen ook zelf het initiatief nemen om afspraken te maken.

Bij oudere kinderen, bij bijvoorbeeld na een verhuizing, wordt in overleg met de directeur of leerkracht bij de aanmelding besproken wanneer een kind in de nieuwe groep mag komen kijken of een dagdeel mee gaat doen. 

Vertrouwelijke gegevens
We gaan zorgvuldig om met de persoonlijke gegevens van onze leerlingen. Wanneer we leerlinggegevens aan derden verstrekken, vragen we de ouders eerst om schriftelijke toestemming. Gegevens van het leerlingvolgsysteem blijven in het dossier op school en zijn ter inzage voor de ouders / verzorgers beschikbaar.

Aan het begin van het schooljaar geven wij een groepslijst aan de kinderen mee met daarop naam, adres en telefoonnummer van ieder kind uit de groep. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kunnen ouders/verzorgers dat uiterlijk twee weken na aanvang van het nieuwe schooljaar bij de leerkracht kenbaar te maken.

Ook plaatsen we foto’s van schoolactiviteiten in onze communicatiemiddelen. Mocht u hiertegen bezwaar hebben dan vragen we u dit aan ons kenbaar te maken.